Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

ss_jesenik Novinky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vplatném znění, vyhlašuje ředitelka Střední školy gastronomie a farmářství 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů pro školní rok 2019/2020.

Název oboru

Forma vzdělávání

Ukončení vzdělávání

Přijímací zkouška

Potvrzení

zdravotní způsobilosti

Počet míst

29-53-H/01 Pekař

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

12

29-54-H/01 Cukrář

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

12

29-56-H/01 Řezník – uzenář

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

8

32-52-H/01 Výrobce kožeděl. zboží

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

14

41-51-H/01 Zemědělec farmář

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

12

41-54-H/01 Podkovář a zem. kovář

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

13

41-55-H/01 Opravář zeměd. strojů

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

8

65-51-H/01 Kuchař – číšník

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

31

41-51-H/02 Včelař

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

15

41-52-H/01 Zahradník

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

15

41-53-H/01 Jezdec a chovatel koní

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

7

82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník, pasíř

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

12

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

denní

Záv. zkouška

Nekoná se

ano

15

Tabulka č. 1 – učební obory a počty přijímaných uchazečů

Název oboru

Forma vzdělávání

Ukončení vzdělávání

Přijímací zkouška

Potvrzení

zdravotní způsobilosti

Počet míst

64-41-L/51 Podnikání

denní

Maturitní zkouška

Koná se

ANO

13

64-41-L/51 Podnikání

večerní

Maturitní zkouška

Koná se

ANO

15

82-52-L/01Umělěckořemeslné zpracování k.

denní

Maturitní zkouška

Koná se

ANO

15

41-45-M/01 Mechanizace a služby Technik pro recyklaci

denní

Maturitní zkouška

Koná se

ANO

15

Tabulka č. 2 – nástavbové a maturitní obory

 

Ředitelka Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník:

 1. stanovila dle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona předpokládané počty přijatých uchazečů dojednotlivých oborů (viz tabulka č. 1),
 2. rozhodla v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona o konání či nekonánípřijímací zkoušky daného oboru (dle tabulky č. 1) a termínech konání přijímací zkoušky.
 3. přijímací zkoušku, pořádanou školou na obory Podnikání a Mechanizace a služby (tabulka č. 2)stanovila na 27. 8. 2019 v 9,00 hod.

 

Příjem přihlášek je do 20.8.2019

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby (zaměření Opravárenství a Technik pro recyklaci) pro školní rok 2019/2020:

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. a)  Průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8 ročníku a 1. pololetí 9 ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu od 1,00 do 1,80 – 20 bodů, od 1,81 do 2,2 – 15 bodů, od 2,21 do 3 – 10 bodů, od 3,01 do 4 – 5 bodů, nad 4,00 – 0 bodů. Max. 20 bodů za každé pololetí.
 2. b)  Výsledku přijímací zkoušky zadané školou (MA, ČJL). min. 15 bodů
 3. c)  Dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy:
 1. Za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě5 bodů.
 2. Za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády 5 bodů.
 3. Za sníženou známku z chování za poslední klasifikační období minus 10 bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.

V případě rovnosti bodů bude
a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. b) s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušky.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBOR PODNIKÁNÍ (denní i večerní studium) PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Dvouleté nástavbové studium Podnikání

 1. a)  celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a povinně volitelné předměty)
 2. b)  celkový průměrný prospěch 2. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a povinně volitelné předměty)
 3. c)  celkový průměrný prospěch 1. pololetí 3. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a povinně volitelné předměty)
 4. d)  Max. 20 bodů za každé pololetí
 5. e)  uchazeč musí absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu alespoň 2 hodiny týdně po dobu tří let

f) Výsledku přijímací zkoušky zadané školou (MA, ČJL). min. 15 bodů
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Tyto tři získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa (pokud je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů, jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se zaokrouhluje nahoru).

Pořadí uchazečů bude určeno dle dosažených bodů.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:

29-54-H/01 29-53-H/01 29-56-H/01 32-52-H/01 41-51-H/01 41-54-H/01 41-55-H/01 41-51-H/01 41-52-H/01 41-53-H/01

cukrář
pekař
řezník – uzenář
výrobce kožedělného zboží zemědělec farmář
podkovář a zemědělský kovář opravář zemědělských strojů včelař
zahradník
jezdec a chovatel koní.

 1. a)  celkový průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
 2. b)  celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)

 

Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia.

 

Tříletý obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 kuchař – číšník

 1. a)  celkový průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
 2. b)  celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
 3. c)  žák musí absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu nejméně 12 hodin po dobu 4 let

 

Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia.

Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Tyto tři získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa (pokud je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů, jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se zaokrouhluje nahoru).

Po obdržení všech přihlášek na tříleté obory bude stanoveno pořadí uchazečů oborů dle uvedených kritérií. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude vyvěšen na stránkách školy nejdříve 28. 8. 2019.

 

V Jeseníku dne 24. 6. 2019 PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka školy