Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Střední škola
gastronomie, farmářství a služeb Jeseník vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a
prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena
tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za
komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých
oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo
struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Výkon role Příslušné osoby je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám
945/34, 163 00 Praha 6 Řepy, IČO: 279 21 344.

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

  telefonicky na číslo +420 544 520 022

    Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 16:00 hod. Upozornění:
    z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu
    nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

  e-mailem na adresu:
oznamovatel@i3c.cz
  písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

    Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

  osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou

  prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je
    přístupný
zde.
 
Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen
V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií
osob:

  zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o
    práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),

  uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení

  osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost

  osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž

 
Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení
prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

 
Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 
V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém,
lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem
spravedlnosti ČR, který je dostupný
zde.