GDPR

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník zpracovává osobní údaje vsouladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. 1)  přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. 2)  zajištění středního vzdělávání,
  3. 3)  zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe.

Kontaktní adresa správce:

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník, IČ: 00495433, telefon: +420 584 411 171, e-mail: info@sosjesenik.cz, ID datové schránky: 2ntfdcq

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník, telefon: +420 584 411 171, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: 2ntfdcq

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

V rámci akce (doplnit název akce) pořádané Střední školou gastronomie a farmářství Jeseník budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V Jeseníku dne 24. 5. 2018

PhDr. Silvie Pernicová

ředitelka školy