Uměleckořemeslné zpracování kovů 

Kód oboru:    82-51-L/01

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Čtyřleté studium

Talentová zkouška

 

Teoretická a odborná příprava je zaměřena na:

 • zvládnutí tradičních technologických postupů konstrukce a výroby
 • sestavování harmonogramu jednotlivých pracovních operací a provázanost etap
 • nauku o materiálech
 • tvorbu uměleckořemeslných a dekorativních předmětů z kovů podle výkresové dokumentace, původních vzorů nebo výtvarných návrhů
 • seznámení s příslušnými normami a předpisy z oblasti památkové péče;
 • provádění oprav a rekonstrukcí původních výrobků nebo prací;
 • využívání programového vybavení pro grafické znázornění a vizualizaci prostorových objektů;
 • získání jednoho druhu svářečského oprávnění;
 • využívání znalostí o historickém vývoji výtvarné kultury a uměleckého řemesla;
 • zvládnutí základních výtvarných vyjadřovacích prostředků a technik;
 • prohlubování si odborných znalostí studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků;
 • aktivní vyhledávání a využívání dostupných zdrojů informací o současném vývoji uměleckořemeslné tvorby v daném oboru.

 

Uplatnění

Absolvent může hledat uplatnění jak umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř nebo umělecký rytec. Pro příslušné povolání je absolvent připraven rukodělně zhotovovat náročnější uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací včetně provádění jejich oprav a obnovy. Absolvent se rovněž může uplatnit jako technickohospodářský pracovník. V zaměření pro práce kovářské a zámečnické a v zaměření pro práce pasířské je součástí vzdělávání i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu.

Co dělat, když se mi obor zalíbil:

 • vyžádat si od výchovného poradce na škole přihlášku na střední školu
 • jako první možnost uvést SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, obor uměleckořemeslné zpracování kovů kód 82-51-L/01
 • odeslat přihlášku na adresu SŠ GaF Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
 • dostavit se na vyzvání k talentové zkoušce a přijímacímu řízení.