Oznámení o konání voleb do školské rady

ss_jesenik Úřední deska

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Na základě nařízení Rady Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Olomouckého kraje, vyhlašuje SŠGaF Jeseník řádné volby členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

 

Volby pedagogických pracovníků školy proběhnou dne 20. 10. 2017 v jídelně školy.

Návrhy kandidátů předložte nejpozději do 29. 9. 2017 Mgr. Stanislavě Kozakové, předsedkyni volební komise.

 

Volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhnou od 3. 10. 2017 – do 20. 10. 2017 do 14.00 hod. Hlasovací lístky budou předány třídním učitelům a učitelům odborného výcviku.

Návrhy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků předložte Mgr. Stanislavě Kozakové do 29. 9. 2017.

 

Poslední dva členy školské rady jmenuje zřizovatel školy Olomoucký kraj.

 

V Jeseníku dne 1. 9. 2017

Předsedkyně volební komise Mgr. Stanislava Kozaková v.r. Ředitelka školy PhDr.Silvie Pernicová v.r.