Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Administrator SSGF Projekty

Název projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014274

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 9. 2019

Ukončení projektu: 31. 8. 2021

 

Projekt je na naší škole zaměřen na podporu společného vzdělávání, jehož prostřednictvím budou realizovány aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, kteří se budou vzdělávat v tématech, které se společným vzděláváním souvisejí. Škola tedy zvolila následující šablony:

Číslo a název aktivity:  2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Číslo a název aktivity:  2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Aktivita bude realizována 12 po sobě jdoucích měsíců. Školní kariérový poradce a koordinátor budou působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření1, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Číslo a název aktivity: 2III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.  Spolupráce spočívá v absolvování stáže vybraného pedagoga z vysílající SŠ u hostitelského zaměstnavatele.

Číslo a název aktivity: 2.III/8 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

Číslo a název aktivity:  2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v různých  gramotnostech. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

Číslo a název aktivity:  2.III/11 Tandemová výuka SŠ        

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoj základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Číslo a název aktivity:  2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání ICT. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich zapojení do procesu výuky.

Číslo a název aktivity:  2.III/19 Klub pro žáky SŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Číslo a název aktivity:  2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.